Liste over udgivelser

Kirkehistoriker og fhv. hospitalspræst, ph.d. Jens Rasmussen, OUH.

Vor Frue Kirke, København

I. Bøger:

Provst U A Plesners virke som embedsmand og politiker, Odense 1979.

En kirke bygges – i anledning af Bolbro kirkes 25 års jubilæum, Odense 1986.

Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604, Jens Rasmussen og Anne Riising, Odense 1995.

Kampen for indflydelse i statskirken. Nicolai Faber. Fyns biskop 1834-1848, Odense, 1996. (Ph.D. afhandling – revideret og udvidet).

Kirkeliv og folk på Faaborgegnen – i et årtusind, Faaborg 1996.

J P Mynster. Sjællands biskop 1834-1854. Kampen for en rummelig kirke. Forholdet til N.F.S. Grundtvig og Grundloven, Odense 1999.

En brydningstid. Kirkelige holdninger i guldalderperioden 1800-1850, Odense 2002.

Etikken og biologien. En debatbog om den nødvendige samtale, København 2004.

Kierkegaards kritik af den triumferende kirke, Odense 2006.

Religionstolerance og religionsfrihed. Forudsætninger og Grundloven i 1849, Odense 2009.

Forholdet mellem kirke og stat i Danmark. Kirkeforfatningsforslagene i sidste halvdel af det 19. århundrede. De kirkepolitiske perspektiver, Odense 2011.

Livsanskuelser – filosofi, etik og religion, København 2012.

Liturgisk vejledning for præster i sundhedssektoren, Videbæk 2012 (Udgivet af PRIS; i redaktionen).

Vækkelser i dansk luthersk fælleskultur. Andagtsbøger og lægmandsforsamlinger (1800-1840), Odense 2016.

Anmeldelser:  Vækkelser i dansk luthersk fælleskultur-Replik til Hanne Sanders-Historisk Tidsskrift. 2017-1Vækkelser-Kirkohistorisk Årsskrift-016-anmeldelseAnmeldelse-Vækkelser-Pers.Tidskr. 2016-Harry HaueVækkelser- Anmeldelse i Præsteforeningens Blad-Nr_45_side_1077-1100Vækkelser-Anmeldelse-Indre Missions Tidende-Kurt E. Larsen 2016; Vækkelser-anmeldelse-DTTK 2017,nr 2, s. 187 Kurt E. Larsen

Folkekirken under kongemagt og folkestyre. Struktur og liturgi, 2021 (e-bog). Tidsskriftet Fønix, https://foenix1976.dk/

Præstegården i lokalsamfundet. Dagligliv og kulturarv, Aarhus 2021. https://unipress.dk/udgivelser/p/pr%C3%A6steg%C3%A5rden-i-lokalsamfundet/; Fem stjerner: Da præstegården var kraftcentrum. Anmeldelse, Kristeligt Dagblad, 10. juni 2021;Den traditionsrige, danske præstegård er truet, den 12. april 2021, Den Korte Avis

Grundtvig og Mynster. Fætre og fjender, Aarhus 2023.

 

II. Afhandlinger, artikler i stiftsbøger, hist. årbøger, Grundtvig Studier, Kirkehistoriske
Samlinger m.m.:

“U.A. Plesner. Provst og politiker I enevældens sidste tid.”, Fyens Stiftsbog, Odense, 1980.

”Provsti og administration i Odense Stift (Fyns Stift) i middelalderen”, Fyens Stiftsbog, Odense 1990.

”Præsteenkers vilkår på landet i gamle dage”, Fyens Stiftsbog, Odense 1992.

”For hele folket – I anledning af bogen “Kirkens mund og mæle”, Dansk Kirketidende, nr. 2, 1993.

”Nicolai Faber – en virksom biskop på Fyn fra slutningen af enevældens tid.” Fyens Stiftsbog, Odense 1994.

”Biskop Jacob Madsen og hans visitatsrejser 1588-1604”, Årbog for Svendborg & Omegns Museum, Svendborg 1994.

”Forkyndelse i ord og billeder. Inspiration fra Grundtvigseminar i Oslo”, Fyens Stiftsbog, Odense 1994.

”Biskop Jacob Madsens rejser på Faaborgegnen i 1594”, Stavn, Faaborg 1995.

”Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. En oversigt”, Kirkehistoriske Samlinger, København 1996. (Peer reviewed)

”Nicolai Faber. Fyns biskop 1834-1848. Kirkelige synspunkter – især om lægfolkets rolle i kirken”, Kirkehistoriske Samlinger, København 1997. (Peer reviewed)

”En brydningstid – kirkeinstitutionen og religiøsiteten”, Engagement og Formidling. Fyens Stifts teologiske kursus 1991-97, Odense 1997.

”’En præsteforening’. Præstekonventet som fagligt og socialt fællesskab. Belyst ud fra Sallinge Herreds enkekassekonvent”, Fyens Stiftsbog, Odense 1998.

”Præstefamiliens sociale vilkår på landet i gamle dage”, Fynske Årbøger, Odense 1998.

”N.F.S. Grundtvig og ’Rationalisterne’ i årene 1825-32. Synspunkter og udvikling”. Grundtvig Studier, København 1998.

”Biskop Mynsters kirkelige synspunkter. Bidrag til forståelse af udviklingen fra statskirke til folkekirke”, Kirkehistoriske Samlinger, København 1998. (Peer reviewed)

”Ritualstriden i 1830’erne: holdninger hos N. Faber, J. P. Mynster og N. F. S. Grundtvig”, Vartovbogen, København 2000.

“J.P. Mynster og statens kirkestyre i tiden op til enevældens afslutning”, Kirkeretsantologi 2002, Århus 2002.

”Sekularisering og romantikkens statskirke 1800-1850. Nogle hovedlinier”, Historie, Vol.2, Århus 2005. (Peer reviewed)

”Vincent Lind 1925-2007. Biskop over Fyen.” Fyens Stiftsbog, Odense 2008.

”Striden mellem pastor Grundtvig og biskop Mynster om bispesuccessionen. Oversættelse af Mynsters latinske landemodetale i 1840 med kommenteret indledning”. (Medforfatter: Anne Riising). Kirkehistoriske Samlinger, København 2008. (Peer reviewed)

”Jødefejden og de beslægtede uroligheder, 1819-20. ’Indledning til den store Scene’?” Kirkehistoriske Samlinger, København 2010. (Peer reviewed)

”Liturgi og tekster mellem statskirke og folkekirke. Fra 1830’erne til 1890’erne”, Kirkehistoriske Samlinger, København 2012. (Peer reviewed)

”Grundloven, religionsfriheden og folkekirken”, Fønix. Stat og Kirke, nr. 1-2, maj 2012, 34. årgang, København 2012.

”Kirke-stat-forholdet og kirkeforfatningsforslagene i det 19. århundrede”, Kirkeforfatning. Kirkeretsantologi 2012, København 2012.

”Grundlovskomitéens indflydelse på kirke- og religionsparagrafferne i Grundloven af 1849”, Kirkehistoriske Samlinger, København 2013. (Peer reviewed)

“Vækkelserne på Fyn 1800-1870”, Fynske Årbøger 2013, Odense 2013.

“Præstegårdskultur i 500 år”, Præstegården i Danmark – kultur og teologi, red. af E. Harbsmeier og N. Thomsen, København 2017.

“Et opgør om synden hos Plesnerfamilien  – med baggrund i de fynske præstebrødres nyortodoksi”, Reformationsstudier, Kirkehistoriske Samlinger, København 2017. (Peer reviewed)

“Kulturcentre og medier i den lutherske fælleskultur”, Reformationen i dansk kirke og kultur, bd. 2, 1700-1914, red. Niels Henrik Gregersen og Carsten Bach-Nielsen, Odense 2017.

“Vækkelser og andagtslitteratur i en luthersk kultur”, Reformationen i dansk kirke og kultur, bd. 2, 1700-1914, red. Niels Henrik Gregersen og Carsten Bach-Nielsen, Odense 2017.

“To fynske eksempler på luthersk præstegårdsliv i 1800-tallet – i Norup og Vester Aaby”, Fynske Årbøger 2017, Odense 2017.

“Replik om Vilhelm Birkedal – folkelighed og nyortodoksi”, Kirkehistoriske Samlinger, København 2018.

“J.P. Mynster og H.L. Martensen: to biskoppers kirkelige holdninger”, Kirkehistoriske Samlinger, København 2018. (Peer reviewed)

“Den ministerielle instruks til Det kirkelige Udvalg 1904-1907. Perspektiver”, Kirkehistoriske Samlinger 2019, København 2019.

“Politirapporter om jødeforfølgelser 1819-1820 og politiske frihedskrav”, Tidsskriftet Rambam 2019, København 2019. (Peer rewiewed)

“Religion og kommunikation”, Psykologi i medicinsk praksis, red. af Malene Flensborg Damholdt og Mimi Yung Mehlsen, FADL’s Forlag, København 2020.

“Bibelen til folket. Fyens Stifts Bibelselskab 1816-1896”. Den sete kirke. Festskrift til Carsten Bach-Nielsen, Aarhus 2021.(Peer reviewed) https://unipress.dk/udgivelser/d/den-sete-kirke/

“Mynsters forhold til Grundtvig. Deres indbyrdes kampe”. Tidsskriftet Fønix årg. 2021, s. 248-271.

“Indledning til ‘Om Religions-Forfølgelse. En Stemme fra Nik. Fred. Sev. Grundtvig.”, 2021 Grundtvigværker.dk.

“Kierkegaards kritik af kirken – ‘den bestaaende Christenhed'”. Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke, 2022, nr. 1, årg. 49.

“J.P. Mynsters prædiken ved åbningen af Rigsforsamlingen i 1848 – set i forhold til N.F.S. Grundtvigs bededagstale.” Festskrift i anledning af Michael Bregnsbos 60-års dag, Odense 2022. (Peer reviewed)

“Indledning til ‘Tale til Folkeraadet om Dansk Kirkefrihed'” af N.F.S. Grundtvig, 2022 Grundtvigværker.dk.

 

I. Kronikker m.m.:

”Kirkesognet i fusionernes tid, Fyens Stiftstidende, 8. nov. 1990

”Dagens skole kunne lære af historien”, Fyens Stiftstidende, 8. aug. 1991.

”Biskoppens alsidige gerning”, Fyens Stiftstidende, 28. nov. 1991.

”En biskops arbejde”, Fyens Stiftstidende, 6. juni 1995.

”Religion og individ”, Fyens Stiftstidende, 4. april 1996.

”Den mynsterske folkekirke og Grundloven”, Kristeligt dagblad, 5. juni 1997.

”Det principielle i biskoppers udtalelser”, Kristeligt Dagblad, 20. april 1998.

”Folkekirke og Grundlov”, Fyens Stiftstidende, 6. jan. 2002.

”Vores folkekirkeordning og Grundloven”, Kristeligt Dagblad, 21. marts 2002.

”To “historiske” kirkesyn brydes”, Kristeligt Dagblad, 7. jan. 2003.

”Biskops arbejde for over 400 år siden kan stadig inspirere”, (Jacob Madsens Visitatsbog) Kristeligt Dagblad, 11. Nov. 2009.

”Der findes ingen garantier imod kirkesplittelse”, Kristeligt Dagblad, 19. sept. 2011.

”Tal dog om forholdet stat-kirke!” Kristeligt Dagblad, 15. januar 2013.

“Rummelighed i kirken – en fjerde, fynsk kirkemodel” Kristeligt Dagblad, 19. september 2013.

“At tale til patienter. Hvordan kommunikerer vi?” Fyens Stiftstidende, den 30. juni 2016.

“På hellig Mark. At vandre som en pilgrim” Kristeligt Dagblad, 10. september 2016.

“Luther-jubilæum. Præstegårdsliv siden reformationen” Fyens Stiftstidende, 5. marts 2017.

“Organdonation: Samtalen er personalets ansvar” Kristeligt Dagblad, 14. marts 2017

Autorisation og frihed i 1830’erne og 2020’erne Grundtvigsk Tidende, 02/2020

 

IV. Anmeldelser:

Karsten Hermansen, Kirken, kongen og enevælden. En undersøgelse af det danske bispeembede 1660-1746, 2005. Anmeldelse i Historie, vol.1, Århus, 2006.

Lars N. Henningsen og Johann Runge, Sprog og Kirke. Dansk gudstjeneste i Flensborg 1588-1921, 2006. Anmeldelse i Historie, vol.1, Århus, 2007.

Martin Schwarz Lausten, Folkekirken og jøderne. Forholdet mellem kristne og jøder fra 1849 til begyndelsen af det 20. århundrede, København, 2007, og Jødesympati og jødehad i folkekirken.
Forholdet mellem kristne og jøder i Danmark fra begyndelsen af det 20. århundrede til 1948, København, 2007. Anmeldelse i Historie, vol.2, Århus, 2008.

Birthe Rønn Hornbech, Gud, Grundtvig, Grundlov. Statsmagt og åndsliv, København 2009. Anmeldelse i Grundtvig Studier 2010: ”Den grundtvigske inspiration til de nutidige afgørelser”.

Ligestillings- og kirkeministeren, Styringsudvalgets oplæg, maj 2013. Anmeldelse i Præsteforeningens Blad, 31. maj. 2013, nr. 22-23: “Indre anliggender: Folkekirkens styringsstruktur”. Anmeldelse-Præsteforeninges Blad-Nr_22-23_side_537-564

Karl Peder Pedersen, Kontrol over København. Studier i den sene enevældes sikkerhedspolitik 1800-1848, Odense 2014. Anmeldelse i Historisk Tidsskrift, bd. 115, hf. 1, København 2015.

Lars N. Henningsen, Værdikamp og folkeuro. Bønder, præster og øvrighed i 1790’ernes Slesvig, Historisk Samfund for Sønderjylland, Aabenraa 2016. Anmeldelse i Historisk Tidsskrift, bd. 117, hf. 1, København 2017. Anmeldelse-L.N. Henningsen, Værdikamp og folkeuro, 2016-Historsk Tidsskrift. 2017-1